محمد علی شعبانی

محمد علی شعبانی محقق  دکتری در دانشکده مطالعات آفریقایی و شرق شناسی دانشگاه لندن و ویراستار نشریه بررسی ایرانی امور خارجه است. او در موسسات رسانه ای و اندیشکده های مختلف در ایران مشغول به کار بوده است. 

x

The website uses cookies and similar technologies to track browsing behavior for adapting the website to the user, for delivering our services, for market research, and for advertising. Detailed information, including the right to withdraw consent, can be found in our Privacy Policy. To view our Privacy Policy in full, click here. By using our site, you agree to these terms.

Accept